Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny

je vysokošpecializované koncové pracovisko poskytujúce komplexnú zdravotnú starostlivosť pre kriticky choré deti všetkých vekových kategórií. Naším spádovým územím je oblasť severného Slovenska, zahrňujúca Žilinský samosprávny kraj a časti Trenčianskeho a Prešovského samosprávneho kraja.

V rámci celého Slovenska poskytujeme špecializované služby  v oblasti predoperačnej, anestéziologickej a pooperačnej starostlivosti o deti po vysokošpecializovaných hrudníkových, stomatochirurgických, neurochirurgických a urologických výkonoch.

Lôžková časť našej kliniky zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o kriticky choré deti od 0 do 19 rokov. Indikáciou pre prijatie sú deti s ohrozením alebo zlyhávaním životne dôležitých orgánov, ako je centrálny nervový systém, pľúca, srdce a obeh, obličky, pečeň, deti so život ohrozujúcimi  úrazmi a intoxikáciami a deti so život ohrozujúcimi infekciami,  s vrodenými chybami a poruchami vnútorného prostredia.

V rámci lôžkovej časti poskytujeme starostlivosť aj pre pacientov, ktorí sú odkázaní  na dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu. U stabilizovaných pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu zabezpečujeme zaškolenie rodičov v starostlivosti o dieťa na domácej umelej pľúcnej ventilácii a následne zabezpečíme pre pacienta dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu v domácom prostredí vrátane 24 hodinových konzultácií.

Lôžková časť pozostáva z 9 lôžok, z čoho 8 je resuscitačných/intenzívnych a 1 lôžko je učené pre dlhodobo ventilovaných pacientov. V roku 2022 sme na našom pracovisku hospitalizovali 127 pacientov. 

Anestéziologická časť zabezpečuje bezbolestný priebeh operačných, diagnostických a terapeutických výkonov s použitím celkovej alebo regionálnej anestézie u detských pacientov, vrátane skupiny vysoko rizikových nedonosených novorodencov. Pri rozsiahlych operačných výkonoch poskytujeme aj perioperačnú analgéziu pomocou epidurálnej analgézie a anestézie a zabezpečujeme 24-hodinový algeziologický servis pre detských pacientov. V roku 2022 sme vykonali 2632 anestéziologických výkonov. 

Kontaktné údaje

Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

Adresa

043/4203 419

sekretariát

043/4203 192
043/4203 189

lôžková časť

043/4203 669

ambulancia predanestéziologických vyšetrení