Informačná povinnosť Univerzitnej nemocnice Martin

nformácie podľa čl. 13, 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov poskytované prevádzkovateľom Univerzitnou nemocnicou Martin dotknutým osobám:

1. Prevádzkovateľ:

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2,036 59, Martin, IČO: 00365327,

2. Zodpovedná osoba:

tel.: 043/4203 512,  e-mail: gdpr@unm.sk ,

3.Účely spracúvania osobných údajov:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s
  poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • spracúvanie účtovných dokladov,
 • veda a výskum
 • plnenie úloh a povinností zamestnávateľa pri výkone pracovnoprávnych vzťahov a pri výbere, nových zamestnancov, pričom rozsah spracúvaných osobných údajov, ich poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie ustanovujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy,
 • vybavovanie sťažností a vybavenie žiadostí,
 • ochrana majetku kamerovým monitorovacím systémom,
 • vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií,
 • vybavovanie súdnych sporov,
 • evidencia a vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
 • zverejnenie údajov o pohľadávkach štátu,
 • vedenie evidencie parkovacích kariet,
 • verejné obstarávanie,
 • správy registratúry,
 • vykonávanie ostatných úloh vyplývajúcich z povinností
  prevádzkovateľa,

4. Základy spracúvania osobných údajov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon  č.  177/2018 Z. z.  o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
 • zákon č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • Zákon č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu,
 • Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu,
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Z. o správnom konaní (správny poriadok),
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
 • Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. evidencie a vybavovania podnetov podľa zákona č.307/2014 Z. z,
 • zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

5. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa:

 • kamerový monitorovací systém z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti objektu spoločnosti,
 • vedenie evidencie parkovacích kariet z dôvodu prehľadu o počte vydaných kariet vzhľadom na kapacitu parkoviska,

6. Kategórie príjemcov:

orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti a komerčné subjekty  zdravotné poisťovne, dôchodcovské správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodcovské spoločnosti,

7. Prenos do tretích krajín Univerzitná nemocnica Martin nevykonáva

8. Doba uchovávania je stanovená osobitnými zákonmi a registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom Univerzitnej nemocnice Martin

9.Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť na: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Dotknutá osoba a môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti na  e-mailovú adresu: gdprunm.sk, telefónoom čísle:  043/4203512, alebo písomne na adresu: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036  59, Martin, IČO: 00365327, zodpovedná osoba GDPR,

10. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby.

11. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na:

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,

12.Poskytnutie osobných údajov pre účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou Univerzitnej nemocnice Martin. V prípadoch uvedených v zákone č. 576/2004 Z .z. sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje a nie je možné ho odvolať. V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných a nevyhnutných na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nemusí dôjsť zo strany Univerzitnej nemocnice k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti.

 • Poskytovanie osobných údajov na účely spracúvania účtovných dokladov je zákonnou požiadavkou a prípadné neposkytnutie má za následok nesplnenie si zákonnej daňovej a odvodovej povinnosti prevádzkovateľa a dotknutej osoby.
 • Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry, vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií, vybavovania sťažností, vybavovania súdnych sporov, evidencie zapožičanej odbornej literatúry, evidencie a vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z., zverejnenia údajov o pohľadávkach štátu a verejného obstarávania sú zákonnými požiadavkami; dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v zmysle osobitných zákonov; pri ich neposkytnutí môže nastať obmedzenie účelu spracúvania.
 • Poskytovanie osobných údajov na účely vydávania a vedenia evidencie parkovacích kariet sa vykonáva na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné splnenie účelu spracúvania.
 • Poskytovanie osobných údajov na účely ochrany majetku kamerovým monitorovacím systémom je zákonnou požiadavkou, v prípade namietania dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracúvať ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

13. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Univerzitná nemocnica Martin nevykonáva

14. UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo oprávnenou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

15. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali našu zodpovednú osobu prostredníctvom: gdprunm.sk, alebo na tel. čísle:  043/4203 512.