Poslanie a súčasnosť

Univerzitná nemocnica Martin je koncovým zdravotníckym zariadením nadregionálneho významu s viacerými výnimočnými pracoviskami s celoslovenskou pôsobnosťou. Priemerne 50 percent našich pacientov prichádza z iných regiónov Slovenska. Významným rysom nášho zdravotníckeho zariadenia je komplexnosť poskytovaných služieb a široký diagnosticko – liečebný záber, čomu zodpovedá aj rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súlade so zriaďovacou listinou zabezpečujeme špecializovanú ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane 24-hodinovej ústavnej pohotovostnej služby, odbery orgánov a tkanív od dobrovoľných darcov na transplantačné účely, ako aj transplantáciu obličiek a krvotvorných buniek. 

V roku 2015 sme mali viac ako 30-tisíc hospitalizácií a zrealizovali sme 8-tisíc výkonov jednodňovej chirurgie. V súčasnosti máme 838 akútnych lôžok. Z nich 18 je na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny pre deti a dospelých a 84 lôžok máme na jednotkách intenzívnej starostlivosti pri základných oddeleniach. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytuje 12 našich pracovísk. Máme vlastné hemodialyzačné stredisko a tiež väčšinu spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. V rámci našej nemocnice pracuje 106 špecializovaných ambulancií.

Spolupracujeme s Jesseniovou lekárskou fakultou UK, vytvárame výučbové základne a participujeme na výchove a vzdelávaní študentov medicíny. Akreditačné kritériá v študijných programoch v kategórii lekár obhájilo v súčasnej dobe až 30 medicínskych odborností.  Naše pracoviská sa podieľajú na riešení vedecko-výskumných projektov, vedeckých grantov a klinických štúdií s vysokým odborným prínosom. Dlhoročná úzka spolupráca sa podpísala pod množstvo skvelých výskumných výsledkov. Vďaka spolupráci pri vzdelávaní lekárov je naša nemocnica na špici medicínskeho pokroku, čo prináša benefit pre samotných pacientov, ktorí majú možnosť liečiť sa novými, často unikátnymi metódami.

V našej nemocnici aplikujeme a implementujeme do praxe systém manažérstva kvality  podľa normy STN EN ISO 9001:2009, v roku 2014 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit. O kvalite našich služieb vypovedá tretia priečka v prieskume spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou v štátnych univerzitných a fakultných nemocniciach, ktorý v roku 2015 realizoval inštitút INEKO. Sme tím, ktorého prioritou sú spokojní pacienti odchádzajúci z našej nemocnice s perspektívou zdravého plnohodnotného života.