Etická komisia

Etická komisia Univerzitnej nemocnice Martin

Kollárova 2, 036 59 Martin

telefón: 043/4222 489, 043/4203 484 (Oľga Kulichová - tajomník EK UNM)
fax: 043/4222 489
Email: etickakomisia@unm.sk                   

Žiadosť o stanovisko etickej komisie má obsahovať:

 1. Názov a sídlo zdravotníckeho zariadenia
 2. Názov a adresu pracoviska alebo pracovísk
 3. Ak je žiadateľom fyzická osoba: meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a obchodné  meno. Ak je žiadateľom právnická osoba: obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo + meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia osoby, alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom
 4. Meno, priezvisko, odbornú kvalifikáciu vedúceho pracovníka pracoviska
 5. Meno, priezvisko, odbornú kvalifikáciu navrhovaného skúšajúceho
 6. Meno, priezvisko, odbornú kvalifikáciu navrhovaných spolupracovníkov skúšajúceho, ktorí budú pod jeho vedením spolupracovať na klinickom skúšaní
 7. Protokol a prípadné zmeny v protokole
 8. Postupy náboru účastníkov
 9. Návrh textu informovaného súhlasu
 10. Príručku pre skúšajúceho
 11. Informácie o odmenách pre účastníkov a ich odškodnení
 12. Doklad o poistení a odškodnení účastníkov
 13. Profesný životopis skúšajúceho a doklady preukazujúce jeho kvalifikáciu
 14. Identifikačné údaje o zadávateľovi

 

V súvislosti s Cenníkom manipulačných poplatkov Etickej komisie UNM, prosíme k žiadosti o stanovisko etickej komisie priložiť nasledovné fakturačné údaje: 
Presná fakturačná adresa firmy
Korešpondenčná adresa firmy, ak je iná ako fakturačná adresa
IČO firmy
DIČ
IČ DPH
Informáciu či je alebo nie je firma platiteľom DPH

Etická   komisia   môže    požadovať   aj   iné   dokumenty  (denník účastníka skúšania,  návrh preukazu o  zaradení účastníka skúšania do klinického skúšania). Pri zasielaní polročných správ SUSAR (nežiadúcixh účinkov liekov) z klinikckých štúdií (alebo iných dokumentov) na CD nosiči, prosíme v sprievodnom liste v stručnosti vyhodnotiť zasielané hlásenia (počet prípadov - analýza prípadov nepreukázala, alebo preukázala zmenu "benefit/risk" profilu uvedeného produktu).

 

Písomnú žiadosť a všetky náležitosti protokolu klinickej štúdie prosíme doručiť poštou na adresu:

Etická komisia Univerzitnej nemocnice Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

alebo osobne na adresu:

sekretariát Dermatovenerologickej kliniky UNM
Kollárova 2
036 59 Martin
tajomníčke EK UNM

Následne tajomníčka EK UNM zasiela riešiteľovi klinickej štúdie DOTAZNÍK