Etická komisia

Etická komisia Univerzitnej nemocnice Martin 
Kollárova 2, 036 59 Martin

tel: 043 /4 222 489, 4203 484 (Oľga Kulichová - tajomník EK UNM) 
fax: 043 /4 222 489 
e-mail: etickakomisia@unm.sk    

               

Žiadosť o stanovisko etickej komisie má obsahovať:

1/ Názov a sídlo zdravotníckeho zariadenia
2/ Názov a adresu pracoviska alebo pracovísk
3/ Ak je žiadateľom fyzická osoba: meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a obchodné  meno. Ak je žiadateľom právnická osoba: obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo + meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia osoby, alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom
4/ Meno, priezvisko, odbornú kvalifikáciu vedúceho pracovníka pracoviska
5/ Meno, priezvisko, odbornú kvalifikáciu navrhovaného skúšajúceho
6/ Meno, priezvisko, odbornú kvalifikáciu navrhovaných spolupracovníkov skúšajúceho, ktorí budú pod jeho vedením spolupracovať na klinickom skúšaní
7/ Protokol a prípadné zmeny v protokole
8/ Postupy náboru účastníkov
9/ Návrh textu informovaného súhlasu
10/ Príručku pre skúšajúceho
112/ Informácie o odmenách pre účastníkov a ich odškodnení
12/ Doklad o poistení a odškodnení účastníkov
13/ Profesný životopis skúšajúceho a doklady preukazujúce jeho kvalifikáciu
14/ Identifikačné údaje o zadávateľovi

 

V súvislosti s Cenníkom manipulačných poplatkov Etickej komisie UNM, prosíme k žiadosti o stanovisko etickej komisie priložiť nasledovné fakturačné údaje: 
Presná fakturačná adresa firmy 
Korešpondenčná adresa firmy, ak je iná ako fakturačná adresa
IČO firmy 
DIČ 
IČ DPH
Informáciu či je alebo nie je firma platiteľom DPH

Etická   komisia   môže    požadovať   aj   iné   dokumenty  (denník účastníka skúšania,  návrh preukazu o  zaradení účastníka skúšania do klinického skúšania). Pri zasielaní polročných správ SUSAR (nežiadúcixh účinkov liekov) z klinikckých štúdií (alebo iných dokumentov) na CD nosiči, prosíme v sprievodnom liste v stručnosti vyhodnotiť zasielané hlásenia (počet prípadov - analýza prípadov nepreukázala, alebo preukázala zmenu "benefit/risk" profilu uvedeného produktu).

 

Písomnú žiadosť a všetky náležitosti protokolu klinickej štúdie prosíme doručiť poštou na adresu:

Etická komisia Univerzitnej nemocnice Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

alebo osobne na adresu:

sekretariát Dermatovenerologickej kliniky UNM
Kollárova 2
036 59 Martin
tajomníčke EK UNM

Následne tajomníčka EK UNM zasiela riešiteľovi klinickej štúdie DOTAZNÍK

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.