Interná klinika gastroenterologická

Interná klinika gastroenterologická (IKGE) je zameraná na vnútorné (interné) lekárstvo a gastroenterológiu. Internistická časť sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a určovaním prognózy vnútorných chorôb, zaisťuje koordináciu a integráciu ostatných odborov pre náročných pacientov s viacerými ochoreniami a konziliárnu činnosť vyplývajúcu z povinností spádového lôžkového zariadenia. Gastroenterologická časť sa zaoberá epidemiológiou, diagnostikou, medikamentóznou a endoskopickou liečbou, dispenzarizáciou a prevenciou ochorení tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu, súčasťou ktorého je aj konziliárna činnosť expertíza a vedecký výskum. Spojnicou pre oba odbory pracoviska je jednotka intenzívnej starostlivosti. V indikovaných prípadoch prijíma IKGE na lôžkové oddelenie (štandardné lôžka alebo intenzívne) pacientov s gastroenterologickými a hepatologickými ochoreniami z iných zdravotníckych zariadení SR a podľa kapacity taktiež pacientov zo špecializovaných ambulancií. Súčasťou pracoviska je i centrum na indikáciu a aplikáciu biologickej liečby u pacientov trpiacich nešpecifickými črevnými zápalmi a oddelenie gastroenterologickej diagnostiky, ktoré je zamerané na vykonávanie diagnostickej a terapeutickej digestívnej endoskopie, zabezpečuje 24hodinovú endoskopickú a konziliárnu činnosť pre pacientov UNM a funguje aj ako regionálne a nadregionálne stredisko pre špecializované výkony a komplikovaných pacientov. Náš záber rozširuje i dlhoročná spolupráca s reumatologickou ambulanciou, ktorá je súčasťou pracoviska.

Vysokú úroveň špecializácie charakterizuje zameranie na diagnostiku a liečbu závažných a raritných ochorení gastrointestinálneho traktu. Od r. 1990 pôsobíme ako celoštátne centrum pre diagnostiku a liečbu rezistentných peptických vredov (RPV) a neuroendokrinných tumorov gastrointestinálneho traktu (NET GIT-u), v rámci ktorého realizujeme vyšetrenie žalúdočnej sekrécie, endosonografické vyšetrenie hornej časti tráviacej sústavy (EUS) a transrektálnu ultrasonografiu konečníka (TRUS). Od r. 2015 realizujeme špecializovanú diagnostiku a liečbu funkčných ochorení pažeráka, vyžadujúcu osobitné vyšetrovacie a liečebné postupy akými sú manometria s vysokou rozlišovacou schopnosťou, 24-hodinová pH-metria, endoskopická krikofaryngeálna myotómia Zenkerovho divertikula a perorálna endoskopická myotómia (POEM).

Klinika má 3 lôžka intenzívnej starostlivosti a 34 lôžok štandardného oddelenia. Každoročne je u nás vyšetrených a liečených viac ako 1300 pacientov s celkovým počtom 10 tisíc ošetrovacích dní. Veľký podiel z celku tvorí aj nadregionálna špecializovaná liečebno-preventívna starostlivosť.