Klinika hematológie a transfuziológie

Klinika hematológie a transfúziológie (KHaT) Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) je špecializovaným zdravotníckym, pedagogickým a výskumným pracoviskom zaoberajúcim sa diagnostikou a liečbou ochorení krvi, krvotvorných orgánov a hemostázy (systému zrážania krvi).

KHaT JLF UK a UNM je pracoviskom s nadregionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou. Je výučbovou základňou JLF UK v Martine a jedným z dvoch pracovísk v SR oprávnených udeľovať špecializačnú atestáciu z odboru hematológia a transfuziológia. KHaT je zatiaľ jediným pracoviskom v SR, ktoré má právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný program v zdravotníckom povolaní lekár v certifikovanej pracovnej činnosti Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy a vydávať certifikát v tejto certifikovanej  pracovnej činnosti. Na klinike pôsobí Národné centrum hemostázy a trombózy (NCHT), ktoré zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu porúch zrážania krvi (hemostázy). NCHT vedie celoslovenský národný register pacientov s trombofilnými stavmi (NRTS).

MZ SR s účinnosťou od 27.11.2017 zaradilo Kliniku hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM ( vrátane Národného centra hemostázy a trombózy s Národným registrom trombofilných stavov) do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako pracovisko so zameraním na zriedkavé krvácavé a trombogénne poruchy hemostázy.