Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika je zameraná na komplexné diagnostické a liečebné postupy v celej šírke medicínskeho odboru psychiatria. Poskytuje ústavnú, stacionárnu, konziliárnu a ambulantnú starostlivosť. Okrem psychiatrie dospelého veku sa špecializuje na oblasť detskej a adolescentnej psychiatrie.

Klinika má 3 akútne lôžkové oddelenia – celková kapacita 47 postelí, z toho je 37 postelí určených pre hospitalizovaných pacientov dospelého veku (ženské oddelenie: 20 postelí, mužské oddelenie: 17 postelí) a detské a adolescentné oddelenie má 10 postelí. V ústavnej starostlivosti má klinika nadregionálnu pôsobnosť. Počet hospitalizácií má tendenciu k nárastu, presahuje 850 za rok, pričom percentuálny podiel nadregionálnych pacientov v detskom a dorastovom veku je 65 – 70 % a v dospelom veku 15 – 20 %.                                                                                                                                  

Hospitalizácie sú zamerané na krátkodobú komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych psychických porúch vrátane diagnostiky najkomplikovanejších stavov.  Okrem celého spektra psychických porúch sa pracovisko cielenejšie špecializuje na  poruchy nálady a psychotické poruchy, v detstve aj na ADHD (hyperkinetické poruchy), tikové poruchy a autistické poruchy.  Pri diagnostike komplikovaných porúch spánku sa využíva  celonočné polysomnografické vyšetrenie. Pre hospitalizovaných pacientov je určené aj rehabilitačné oddelenieoddelenie klinickej psychológie -  zamerané na psychologickú diagnostiku a psychoterapiu.                                                                                                                                  

Súčasťou kliniky je denný stacionár - kapacita 10 miest na deň;  poskytuje intenzívnu komunitnú psychiatrickú starostlivosť pacientom dospelého veku z okresov Martin a Turčianske Teplice, preferenčne s poruchami nálady a s psychotickými poruchami  počas  doliečovania po hospitalizácii alebo pri zhoršení stavu  u ambulantných pacientov; v indikovaných prípadoch sú stacionárne liečení aj pacienti detského a dorastového veku.