Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie

Lekári

MUDr. Michaela Murgašová, MUDr. Terézia Kráľová, PhD. (v príprave)

Sestry

Magdaléna Halgašová

Počet ošetrení za rok:2000

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok

V našej ambulancii poskytujeme komplexnú diagnostiku, starostlivosť a liečbu pacientom s nádorovými ochoreniami a ochoreniami krvi od 0 do 18 rokov a 364 dní. Ide o pacientov s novozistenými nádormi a ochoreniami, ale aj pacientov s už diagnostikovaným ochorením zhubného alebo nezhubného pôvodu. Najväčší podiel pacientov predstavujú deti s hemangiómami a vaskulárnymi anomáliami nesprávne označenými týmto pomenovaním.

Čakacia doba na vyšetrenie

4 týždne, akútne stavy ihneď 

Spôsob objednávania

prvovyšetrenie telefonicky na tel. č. 043/4203 806, kontrolné vyšetrenia elektronicky na stránke  https://www.objednatvysetrenie.sk/

Príprava pacienta na vyšetrenie 

 • K prvovyšetreniu je potrebný výmenný lístok od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca a celou zdravotnou dokumentáciou dieťaťa
 • Na kontrolné vyšetrenie prineste  zdravotnú kartu len v prípade, že od posledného vyšetrenia u nás dieťa prekonalo nejaké závažné ochorenie, podstúpilo nejaké špecializované vyšetrenie alebo bolo hospitalizované
 • Pred laboratórnymi odbermi sa môže dieťa napiť čírych nesladených tekutín a príde nalačno
 • V prípade špecializovaných odberov (určovanie hladín liečiv alebo sledovanie účinnosti liečby) sa rodič riadi pokynom lekára ohľadom podania liekov
 • Preplach centrálnych venóznych katétrov (port-a-cath, Hickmann CVK) a odbery krvi z nich sa realizujú po dohovore s lekárom v zákrokovej miestnosti na lôžkovom oddelení na 5.poschodí 8.pavilónu
 • Deti liečené propranololom v sirupe alebo kapsliach prosíme pred kontrolou u nás aktuálne prevážiť a na kontrolu priniesť záznam o meraných pulzoch (prípadne tlaku krvi)
 • Pri nástupe na hospitalizáciu za účelom nastavenia na liečbu betablokátorom je vhodné si so sebou priniesť fonendoskop (stačí úplne základný typ)
 • V prípade, že dieťa absolvovalo zobrazovacie vyšetrenia (Rtg, CT alebo MR), prosíme priniesť na vyšetrenie ku nám  CD nosič s napáleným zobrazovacím vyšetrením a popis výsledku 
 • Pacienti prichádzajúci na štandardné vyšetrenie nevyžadujú špeciálnu prípravu pred vyšetrením.

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii

 • V našej ambulancii poskytujeme komplexnú diagnostiku, starostlivosť a liečbu pacientom s nádorovými ochoreniami a ochoreniami krvi od 0 do 18 rokov a 364 dní. Ide o pacientov s novozistenými nádormi a ochoreniami, ale aj pacientov s už diagnostikovaným ochorením zhubného alebo nezhubného pôvodu.
 • Pacientom realizujeme základné štandardné a v indikovaných prípadoch aj špecializované laboratórne vyšetrenia a odbery.
 • Pacientov s novozistenými nádorovými ochoreniami klinicky vyšetríme, navrhneme potrebné zobrazovacie vyšetrenia a zostavíme liečebný plán. V prípade potreby pacienta pripravíme na diagnostický alebo liečebný chirurgický výkon s následnou starostlivosťou a liečbou.
 • Takisto zabezpečíme prípravu pacienta na zobrazovacie vyšetrenia v celkovej anestéze.
 • U pacientov s prebiehajúcou protinádorovou liečbou realizujeme pravidelné kontrolné vyšetrenia (celkový stav dieťaťa + laboratórne vyšetrenia). Zaisťujeme pravidelné ošetrenia a preplachy centrálnych venóznych prístupov.
 • U pacientov  niektorými hematologickými ochoreniami  poskytujeme komplexnú diagnostiku, liečbu a sledovanie, včítane mikroskopického vyšetrenia náteru krvného obrazu a kostnej drene. Realizujeme vyšetrenia kostnej drene v celkovej anestéze (punkcia, trepanobiopsia).
 • U detí so zväčšenými lymfatickými uzlinami  realizujeme kompletné diagnostické vyšetrenia a liečbu aj s následným sledovaním po ukončení liečby.
 • U pacientov s výskytom dedične podmienených nádorových ochorení u najbližších príbuzných realizujeme pravidelné cielené preventívne vyšetrenia. Takisto robíme preventívne cielené vyšetrenia u pacientov s ochorením, ktoré sa spája so zvýšeným rizikom vzniku nádoru alebo zhubného ochorenia krvotvorby.
 • Pravidelne sledujeme onkologických pacientov po ukončení liečby zhubného ochorenia na vylúčenie jeho recidívy.
 • Poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom s hemangiómami a ostatnými cievnymi anomáliami. 
 • Pacientom v terminálnom štádiu ochorenia poskytujeme kompletnú starostlivosť  a liečbu ťažkostí v domácom prostredí alebo formou hospitalizácie.

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii

 • Onkohematologickým pacientom so zavedeným centrálnym venóznym prístupom zabezpečujeme pravidelné preplachy a ošetrenie komôrok a katétrov.
 • Zabezpečujeme substitučnú liečbu krvnými derivátmi.
 • Realizujeme špecializované vyšetrenia kostnej drene.
 • U pacientov s komplexnými vaskulárnymi anomáliami zabezpečujeme v spolupráci s intervenčnými rádiológmi kompletnú diagnostiku a v prípade vhodnosti endovaskulárne ošetrenie. V indikovaných prípadoch aplikujeme liečbu liekmi zastavujúcimi rast ciev.