Klinika detí a dorastu

Súčasné vedenie kliniky

 • Prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
 • Zástupca prednostu Klinky detí a dorastu JLF UK a UNM: MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
 • Vrchná sestra Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM: PhDr. Ivana Dzurecová
 • Štruktúra pracoviska

Lôžková časť

 • Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai
 • Oddelenie dojčiat a batoliat KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Tomáš Turčan, PhD.
 • Oddelenie starších detí a adolescentov KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová
 • Detské onkologické oddelenie KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová
 • Detské imunologické oddelenie KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai
 • Detské COVID oddelenie KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai, MUDr. Tomáš Turčan, PhD. 

Ambulantná časť

 • Príjmová a konziliárna ambulancia KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár MUDr. Ján Mikler, PhD., kontakt: +421 43 4203 854
 • Špecializované ambulancie, laboratória a SVALZové pracoviská KDaD JLF UK a UNM


Vznik detského oddelenia

Detské oddelenie Oblastnej nemocnice v Martine vzniklo v roku 1943 (vedúci primár MUDr. L. Murtin zahynul pri bombardovaní nemocnice 21.12.1944). Oddelenie bolo pôvodne umiestnené v suteréne 5. pavilónu. V roku 1945 sa stal primárom MUDr. Vladimír Galanda, odborný asistent Detskej kliniky Slovenskej univerzity v Bratislave. Oddelenie bolo premiestnené do 7. pavilónu, neskôr 2. pavilónu a od roku 1947 umiestnené v účelovej budove na 4. a 5. poschodí 8. pavilónu, ambulantná a posteľová časť matiek na oddelení 8/1. Oddelenie malo pôvodne 64 postelí pre deti a 15 postelí pre matky, neskôr sa počet zvýšil až na 120 detských lôžok. V roku 1981 sa začala stavať budova pre JIS detskej kliniky, oddelenie mladších dojčiat a mliečna kuchyňa (14. pavilón). Dokončená a odovzdaná bola v roku 1991. V roku 2012 sa Klinika detskej anstéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK sa presťahovala z pavilonu 14 do priestorov pavilonu 4.

Vedúcim detskej kliniky a katedry pediatrie od ich vzniku bol doc. MUDr. Vladimír Galanda, CSc. (od roku 1974 prof.), ktorý vo funkcii vedúceho kliniky pracoval do roku 1983 a vo funkcii vedúceho katedry pediatrie do roku 1982. Vedúcim katedry pediatrie bol v období rokov 1982-1986 prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc., od roku 1986 do roku 2001 prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., ktorého vo funkcii prednostu Kliniky detí a dorastu JLF UK a MFN vystriedal v roku 2002 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Zástupcami prednostu kliniky pre liečebno-preventívnu starostlivosť boli: MUDr. A. Slameňová (1966 - 1986), MUDr. M. Miklerová (1986 - 1993) a MUDr. E. Hyrdelová (1993 - 2016). Zástupcom prednostu kliniky pre oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny a urgentného príjmu bol: MUDr. J. Mikler, PhD. (2006 - 2018). V súčastnosti je zástupcom prednostu Kliniky detí a dorastu MUDr. Peter Ďurdík, PhD. (od r. 2017).

Klinika detí a dorastu v súčasnosti

Klinika detí a dorastu zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru pediatria. V súčasnosti je lôžková časť Kliniky detí a dorastu etablovaná na 4. a 5. poschodí 8. pavilónu a 2. poschodí pavilónu číslo 14. Odborné ambulancie sú umiestnené na 1. a 5. poschodí 8. pavilónu a na prízemí pavilónu 14., kde sa nachádza aj príjmová ambulancia kliniky a denzitometrické pracovisko. V 14. pavilóne sa ďalej na 1. poschodí nachádza diagnostický trakt, kde je situované Centrum diagnostiky funkčných porúch v detskom a adolescentnom veku, Detské endoskopické centrum a Ambulancia intravenóznej liečby. Na 2. poschodí sa nachádza Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny. Na 3. poschodí je umiestnené Detské spánkové laboratórium, Mliečna kuchynka, izba matiek, sekretariát a pracovňa prednostu kliniky. Pracovne lekárov a odborných asistentov JLF UK sú umiestnené na 3. a 4. poschodí, pričom na 4. poschodí sú aj stážové miestnosti pre teoretickú výučbu a simulačné centrum pre praktickú výučbu študentov medicíny a lekárov v rámci ďalšieho vzdelávania špecializačných odborov pediatrie. Spolu je na Klinike detí a dorastu UNM k dispozícii 61 lôžok. Lôžková časť Kliniky detí a dorastu je rozdelená na jednotlivé oddelenia: Oddelenie starších detí a adolescentov, Oddelenie dojčiat a batoliat, Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny, Onkologické oddelenie a Imunologické oddelenie. Pod vedením klinického psychológa sa na pracovisku realizuje psychodiagnostická činnosť, individuálna a rodinná podporná psychoterapia, režimová terapia, psychologické poradenstvo, nácvik relaxácie, hrová a činnostná terapia. Klinický psychológ vedie komunikáciu a poradenstvo pre rodičov pacientov. Zabezpečuje vedenie pacientov z lôžkovej časti a v indikovaných prípadoch následné kontrolné vyšetrenia.  V priebehu roku 2015 bolo na našej klinike hospitalizovaných takmer 2200 detských pacientov.

Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny (OPIM) zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru intenzívna medicína v pediatrii. Okrem toho je vysoko -špecializované na oblasť diagnostiky a terapie detí do veku 19 rokov. V rámci pracoviska je zahrnutý aj transport kriticky chorých detí pediatrickou mobilnou intenzívnou jednotkou. V starostlivosti o kriticky chorých detských pacientov je pracovisko schopné realizovať všetky nevyhnutné výkony potrebné k diagnostike a liečbe o intenzívneho pacienta vrátane zabezpečenia adekvátneho cievneho alebo intraoseálneho prístupu, invazívneho a neinvazívneho monitorovania vitálnych funkcii (centrálne venózne katétre, arteriálne katétre, intrakraniálne katétre, intraabdominálny tlak), neurointenzívnej starostlivosti (NIRS, ICP), diagnostických a liečebných punkcií, eleminačných metód (peritoneálna dialýza, hemodialýza), fyzioterapeutických metód, komplexnej endoskopickej (gastro, broncho) diagnostiky a terapie, nutričnej terapie atď.