Neurologická klinika JLF UK a UNM

Hlavné zameranie

 • klinická neurofyziológia
 • epidemiológia ochorení NS
 • cerebrovaskulárne ochorenia
 • nervovosvalové ochorenia
 • humánne prionózy
 • neuroimunológia
 • epileptológia
 • vertebrológia
 • extrapyramídové ochorenia

Štruktúra pracoviska

Posteľová časť kliniky je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami.

Počet lôžok: muži: 18, ženy: 15

Na túto časť sa príjmajú pacienti:

 • plánovane prostredníctvom príjmovej ambulancie neurologickej kliniky

 • presunom z iných kliník UNM alebo iných zdravotníckych zariadení

 • urgentné príjmy počas pracovného dňa alebo ústavnej pohotovostnej služby spravidla cez oddelenie pohotovostného príjmu UNM

Funkčne a organizačne sa táto časť kliniky delí na:

 • diagnosticko - liečebné oddelenie
  Tvorí základnú jednotku pre poskytovanie ústavnej starostlivosti pacientom s neurologickými ochoreniami. Hospitalizovaní sú tu pacienti nevyžadujúci intenzívnu starostlivosť. Oddelenie má 38 postelí, z toho je funkčne 6 postelí vyčlenených pre poskytovanie intermediárnej starostlivosti.
 • JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti neurologickej kliniky
  V súlade so zásadami poskytovania diferencovanej starostlivosti podľa návrhu hlavného odborníka SR zabezpečuje rýchlu diagnostiku, intenzívnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi, život ohrozujúcimi stavmi, ktoré sú podmienené afekciou centrálneho alebo periférneho nervového systému. Ide hlavne o pacientov s cerebrovaskulárnymi, nádorovými, záchvatovými ochoreniami nervového systému. Diferencuje komatózne stavy s predpokladanou primárnou afekciou CNS. JIS má 4 postele.